ČOKO VOP – Všeobecné Obchodné Podmienky

20160812_122734 web

Od prvého kontaktu s Vami – našimi zákazníkmi – až po doručenie ČOKOtovaru platí základné pravidlo:

DOHODA SO ZÁKAZNÍKOM JE PRVORADÁ! V prípade nejasností má zákazník pravdu a dôležitá je spokojnosť zákazníka.

Pre všeobecné informácie a pre riešenie situácií, ktoré môžu nastať, ak nebolo dohodnuté inak, uvádzame nižšie naše Všeobecné Obchodné Podmienky:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY – ČOKOmánia, s.r.o.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Nákup v internetovom obchode „ČOKOmánia“ môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“).
 • Zaslaním objednávky na tovar zákazník vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP.
 • Predávajúci: spoločnosť ČOKOmánia, s.r.o., so sídlom A.Rudnaya 2488/42, 010 01 Žilina, IČO: 50 973 347, zapísaná v obchodnom registri OS Žilina, Oddiel: Sro, vl.č. 68042/L
 • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpi do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 • Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu ČOKOmánia.

OBJEDNÁVANIE TOVARU
Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu ČOKOmánia.

Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese info@cokomania.sk , alebo telefonicky na čísle +421 950 594 399. V prípade telefonickej objednávky predávajúci zväčša nepožaduje jej písomnú formu. Kupujúci v objednávke uvedie presný názov tovaru, počet objednaných kusov , resp. balení, svoju presnú dodaciu i fakturačnú adresu, email a telefónne číslo.

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a do 2 pracovných dní bude kontaktovaný zodpovedným pracovníkom predávajúceho telefonicky alebo emailom, za účelom potvrdenia objednávky.

Po záväznom potvrdení objednávky kupujúcim aj predávajúcim vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov uvedených v objednávke.

Každá objednávka musí obsahovať:

 • Meno kupujúceho,
 • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
 • Telefónne číslo
 • Názov tovaru
 • Počet kusov z každej položky tovaru
 • Požadovaný termín dodania
 • Spôsob úhrady za objednaný tovar
 • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
 • IČO a DIČ spoločnosti v prípade, že objednávateľ je právnická osoba

Ďalšie informácie o objednávaní tovaru sú na webovom sídle Predávajúceho.

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”). Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky. Predávajúci nie je platca DPH, všetky ceny uvádzané v komunikácii s kupujúcim sú ceny konečné. Vyúčtovanie objednaného a dodaného tovaru vykoná predávajúci v súlade s platnou legislatívou.

Lehota splatnosti, ak nie je dohodnuté inak, je 7 dní od dodania tovaru. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť platbu za tovar v dohodnutej lehote splatnosti a zároveň súhlasí s tým, že v prípade nedodržania termínu splatnosti mu môže byť účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň oneskorenia. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody. Kupujúci môže vykonať platbu za tovar bankovým prevodom alebo platbou kuriérovi (dobierka).

Ak je dohodnutá zálohová platba za objednaný tovar a kupujúci ju neuhradí do termínu, ktorý je dohodnutý v objednávke, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode ČOKOmánia. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru, okrem cien potvrdených v objednávke.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

DODACIE PODMIENKY A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO A PREDAVAJÚCEHO

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (kuriérom alebo osobne).

Tovar bude odoslaný kupujúcemu v termíne dohodnutom v potvrdenej objednávke. Termín dodania sa stanovuje v závislosti na zložitosť objednávky. Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách pri potvrdení objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo posunúť dodávku objednaného tovaru v prípade dodania kuriérskou službou, ak budú podmienky na transport nevyhovujúce z hľadiska poveternostných podmienok. Tovar je možné dodať kuriérskou službou iba vtedy, ak v nasledujúci deň je predpovedaná denná teplota do +22°C. Vyššie teploty môžu poškodiť tovar pri transporte.
Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške 3,- EUR za každé 3 kg zásielky. Príplatok za platbu dobierkou u kuriéra je 1,50 EUR.
Povinnosti predávajúceho

 • dodať kupujúceho druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok dohodnutých v objednávke
 • dodať tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou a/alebo nekompletnou adresou doručenia.
 • výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôže predávajúci považovať za oprávnenú reklamáciu.

Povinnosti kupujúceho

 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu
 • zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok dohodnutých v objednávke

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy a zakúpený tovar vrátiť do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy (najmä úhradu nákladov na personalizáciu tovaru a úpravu tovaru podľa požiadaviek zákazníka).

Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom, Najneskôr do 15 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho.

REKLAMÁCIE

 • Záručná doba na tovar je stanovená dobou spotreby daného produktu.
 • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
 • Tovar vo vlastnom záujme skontrolujte ihneď pri prevzatí.

Pred prevzatím a zaplatením zásielky od kuriéra, sa kupujúci zaväzuje ešte na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúča predávajúci zásielku neprebrať. V prípade, že zásielka bola poškodená a kupujúci ju neprevzal, kupujúci bude bezodkladne informovať predávajúceho o tejto skutočnosti telefonicky alebo e-mailom.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie dôvody reklamácie.

Ak Kupujúci neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok , platí, že zásielka bola doručená riadne a včas. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje.

Reklamácie vybavuje predávajúci v pracovných dňoch písomne alebo prostredníctvom e-mailu na info@cokomania.sk, alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, bude zo strany predávajúceho uplatnený nárok na náhradu všetkých nákladov spojených s neoprávnenou / neuznanou reklamáciou a predávajúci bude kupujúcemu účtovať vzniknuté prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Kupujúci v postavení spotrebiteľa má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (možnosť tiež prostredníctvom e-mailu na info@cokomania.sk), v prípade nespokojnosti vo veci spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúcim, prípadne ak sa Kupujúci domnieva, že zo strany Predávajúceho došlo k porušeniu jeho práv. V prípade neobdržania odpovede zo strany Predávajúceho do 30 dní od jej odoslania, alternatívne ak je odpoveď na žiadosť Kupujúceho negatívna, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu Alternatívneho Riešenia Sporov (ďalej len “subjekt ARS”). V zmysle ustanovení zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby definované v ust. §3 dotknutého zákona. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným v ust. §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, súčasne s dodržaním uvedenia stanovených obsahových náležitostí.
Kupujúci v postavení spotrebiteľa môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná online na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci v postavení spotrebiteľa – fyzická osoba, ktorá pri uzatvorení a plnenia spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojho predmetu podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka výhradne sporu medzi Kupujúcim v postavení spotrebiteľa a Predávajúcim, a vzťahu vychádzajúceho z kúpnej / spotrebiteľskej zmluvy. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmluvy uzatvorenej na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,00 EUR (slovom dvadsať eur). Subjekt ARS môže od kupujúceho v postavení spotrebiteľa žiadať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,00 EUR (slovom päť eur).

ZLOŽENIE

ČOKOpralinky s lahodnou plnkou a ČOKOovocné pralinky – vyrobené z bielej, mliečnej a tmavej čokolády s podielom kakaovej sušiny 64%, bielej, mliečnej a tmavej polevy najvyššej kvality a zmes náplní: kokos strúhaný, jadrá orechov (mandle, lieskovce, arašidy), lieskovooriešková a arašidová pasta, sušené ovocie, karamelizované zahustené mlieko. ČOKOovocné pralinky (čerstvé ovocie, lieskovooriešková pasta)

Podiel náplní do 75%, podiel čokolád najmenej 25%. Zloženie: tmavá čokoláda najvyššej kvality s podielom kakaovej sušiny min. 64% (kakaová sušina, cukor, kakaové maslo, emulgátor sójový lecitín, prírodný extrakt z vanilky), mliečna čokoláda (kakaová sušina min.30%, mliečna sušina min.14%, cukor, kakaové maslo, sušené plnotučné mlieko, kakaová hmota, sušená sladká srvátka, emulgátor sójový lecitín, vanilka aróma), biela čokoláda (cukor, kakaové maslo, sušené plnotučné mlieko, emulgátor sójový lecitín, prírodný vanilkový extrakt), sušené ovocie (hrozienka), zahustené karamelizované mlieko s prídavkom sacharózy (množstvo tuku min.8%, množstvo beztukovej mliečnej sušiny min.20%, pasterizované mlieko, cukor), kokos, mandle, lieskovce, arašidy, zmes orechov, arašidová nátierka (cukor, arašidy pražené 31%, nestužený rastlinný tuk, laktóza, sušená srvátka, kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, emulgátor sójový lecitín, poly-glycerolpolyricinoleát, aróma), lieskovooriešková pasta (cukor, palmový olej, lieskové oriešky 13%, kakaový prášok so zníženým množstvom tuku (7,4%), sušené odtučnené mlieko (6,6%), sušená srvátka (z mlieka), emulgátor sójový lecitín, vanilín), tmavá, mliečna a biela poleva najvyššej kvality (cukor, hydrogenované rastlinné tuky, kakao so zníženým obsahom kakaového masla, laktóza, sušené mlieko odtučnené, emulgátor sójový lecitín, prírodný extrakt vanilky aróma). Alergény sú označené v texte.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kompletné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na webovom sídle Predávajúceho.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto VOP.

Všetky zmeny a ich účinnosť vyhlasuje uverejnením na www.cokomania.sk

Tieto VOP sú platné a účinné od 1.5.2018