ČOKO VOP – Všeobecné Obchodné Podmienky, Reklamačný poriadok a GDPR

20160812_122734 web

Od prvého kontaktu s Vami – našimi zákazníkmi – až po doručenie ČOKOtovaru platí základné pravidlo:

DOHODA SO ZÁKAZNÍKOM JE PRVORADÁ! V prípade nejasností má zákazník pravdu a dôležitá je spokojnosť zákazníka.

Pre všeobecné informácie a pre riešenie situácií, ktoré môžu nastať, ak nebolo dohodnuté inak, uvádzame nižšie naše Všeobecné Obchodné Podmienky, Reklamačný poriadok a informácie o ochrane osobných údajov:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY – ČOKOmánia, s.r.o.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Nákup v internetovom obchode „ČOKOmánia“ môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“).
 • Zaslaním objednávky na tovar zákazník vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP.
 • Predávajúci: spoločnosť ČOKOmánia, s.r.o., so sídlom A.Rudnaya 2488/42, 010 01 Žilina, IČO: 50 973 347, zapísaná v obchodnom registri OS Žilina, Oddiel: Sro, vl.č. 68042/L
 • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpi do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 • Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu ČOKOmánia.

OBJEDNÁVANIE TOVARU
Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu ČOKOmánia.

Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese info@cokomania.sk , alebo telefonicky na čísle +421 950 594 399. V prípade telefonickej objednávky predávajúci zväčša nepožaduje jej písomnú formu. Kupujúci v objednávke uvedie presný názov tovaru, počet objednaných kusov , resp. balení, svoju presnú dodaciu i fakturačnú adresu, email a telefónne číslo.

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a do 2 pracovných dní bude kontaktovaný zodpovedným pracovníkom predávajúceho telefonicky alebo emailom, za účelom potvrdenia objednávky.

Po záväznom potvrdení objednávky kupujúcim aj predávajúcim vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov uvedených v objednávke.

Každá objednávka musí obsahovať:

 • Meno kupujúceho,
 • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
 • Telefónne číslo
 • Názov tovaru
 • Počet kusov z každej položky tovaru
 • Požadovaný termín dodania
 • Spôsob úhrady za objednaný tovar
 • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
 • IČO a DIČ spoločnosti v prípade, že objednávateľ je právnická osoba

Ďalšie informácie o objednávaní tovaru sú na webovom sídle Predávajúceho.

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”). Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky. Predávajúci nie je platca DPH, všetky ceny uvádzané v komunikácii s kupujúcim sú ceny konečné. Vyúčtovanie objednaného a dodaného tovaru vykoná predávajúci v súlade s platnou legislatívou.

Lehota splatnosti, ak nie je dohodnuté inak, je 7 dní od dodania tovaru. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť platbu za tovar v dohodnutej lehote splatnosti a zároveň súhlasí s tým, že v prípade nedodržania termínu splatnosti mu môže byť účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň oneskorenia. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody. Kupujúci môže vykonať platbu za tovar bankovým prevodom alebo platbou kuriérovi (dobierka).

Ak je dohodnutá zálohová platba za objednaný tovar a kupujúci ju neuhradí do termínu, ktorý je dohodnutý v objednávke, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode ČOKOmánia. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru, okrem cien potvrdených v objednávke.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

DODACIE PODMIENKY A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO A PREDAVAJÚCEHO

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (kuriérom alebo osobne).

Tovar bude odoslaný kupujúcemu v termíne dohodnutom v potvrdenej objednávke. Termín dodania sa stanovuje v závislosti na zložitosť objednávky. Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách pri potvrdení objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo posunúť dodávku objednaného tovaru v prípade dodania kuriérskou službou, ak budú podmienky na transport nevyhovujúce z hľadiska poveternostných podmienok. Tovar je možné dodať kuriérskou službou iba vtedy, ak v nasledujúci deň je predpovedaná denná teplota do +22°C. Vyššie teploty môžu poškodiť tovar pri transporte.
Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške 4,- EUR za každé 3 kg zásielky. Príplatok za platbu dobierkou u kuriéra je 1,50 EUR.
Povinnosti predávajúceho

 • dodať kupujúceho druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok dohodnutých v objednávke
 • dodať tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou a/alebo nekompletnou adresou doručenia.
 • výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôže predávajúci považovať za oprávnenú reklamáciu.

Povinnosti kupujúceho

 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu
 • zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok dohodnutých v objednávke

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy a zakúpený tovar vrátiť do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy (najmä úhradu nákladov na personalizáciu tovaru a úpravu tovaru podľa požiadaviek zákazníka).

Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom, Najneskôr do 15 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 • Záručná doba na tovar je stanovená dobou spotreby daného produktu.
 • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
 • Tovar vo vlastnom záujme skontrolujte ihneď pri prevzatí.

Pred prevzatím a zaplatením zásielky od kuriéra, sa kupujúci zaväzuje ešte na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúča predávajúci zásielku neprebrať. V prípade, že zásielka bola poškodená a kupujúci ju neprevzal, kupujúci bude bezodkladne informovať predávajúceho o tejto skutočnosti telefonicky alebo e-mailom.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie dôvody reklamácie.

Ak Kupujúci neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok , platí, že zásielka bola doručená riadne a včas. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje.

Reklamácie vybavuje predávajúci v pracovných dňoch písomne alebo prostredníctvom e-mailu na info@cokomania.sk, alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, bude zo strany predávajúceho uplatnený nárok na náhradu všetkých nákladov spojených s neoprávnenou / neuznanou reklamáciou a predávajúci bude kupujúcemu účtovať vzniknuté prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Kupujúci v postavení spotrebiteľa má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (možnosť tiež prostredníctvom e-mailu na info@cokomania.sk), v prípade nespokojnosti vo veci spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúcim, prípadne ak sa Kupujúci domnieva, že zo strany Predávajúceho došlo k porušeniu jeho práv. V prípade neobdržania odpovede zo strany Predávajúceho do 30 dní od jej odoslania, alternatívne ak je odpoveď na žiadosť Kupujúceho negatívna, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu Alternatívneho Riešenia Sporov (ďalej len “subjekt ARS”). V zmysle ustanovení zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby definované v ust. §3 dotknutého zákona. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným v ust. §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, súčasne s dodržaním uvedenia stanovených obsahových náležitostí.
Kupujúci v postavení spotrebiteľa môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná online na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci v postavení spotrebiteľa – fyzická osoba, ktorá pri uzatvorení a plnenia spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojho predmetu podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka výhradne sporu medzi Kupujúcim v postavení spotrebiteľa a Predávajúcim, a vzťahu vychádzajúceho z kúpnej / spotrebiteľskej zmluvy. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmluvy uzatvorenej na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,00 EUR (slovom dvadsať eur). Subjekt ARS môže od kupujúceho v postavení spotrebiteľa žiadať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,00 EUR (slovom päť eur).

ZLOŽENIE

ČOKOpralinky s lahodnou plnkou a ČOKOovocné pralinky – vyrobené z bielej, mliečnej a tmavej čokolády s podielom kakaovej sušiny 60%, bielej, mliečnej a tmavej polevy najvyššej kvality a zmes náplní: kokos strúhaný, jadrá orechov (mandle, lieskovce, arašidy), lieskovooriešková a arašidová pasta, sušené ovocie, karamelizované zahustené mlieko. ČOKOovocné pralinky (čerstvé ovocie, lieskovooriešková pasta)

Podiel náplní do 75%, podiel čokolád najmenej 25%. Zloženie: tmavá čokoláda najvyššej kvality s podielom kakaovej sušiny min. 60% (kakaová sušina, cukor, kakaové maslo, emulgátor sójový lecitín, prírodný extrakt z vanilky), mliečna čokoláda (kakaová sušina min.30%, mliečna sušina min.14%, cukor, kakaové maslo, sušené plnotučné mlieko, kakaová hmota, sušená sladká srvátka, emulgátor sójový lecitín, vanilka aróma), biela čokoláda (cukor, kakaové maslo, sušené plnotučné mlieko, emulgátor sójový lecitín, prírodný vanilkový extrakt), sušené ovocie (hrozienka), zahustené karamelizované mlieko s prídavkom sacharózy (množstvo tuku min.8%, množstvo beztukovej mliečnej sušiny min.20%, pasterizované mlieko, cukor), kokos, mandle, lieskovce, arašidy, zmes orechov, arašidová nátierka (cukor, arašidy pražené 31%, nestužený rastlinný tuk, laktóza, sušená srvátka, kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, emulgátor sójový lecitín, poly-glycerolpolyricinoleát, aróma), lieskovooriešková pasta (cukor, palmový olej, lieskové oriešky 13%, kakaový prášok so zníženým množstvom tuku (7,4%), sušené odtučnené mlieko (6,6%), sušená srvátka (z mlieka), emulgátor sójový lecitín, vanilín), tmavá, mliečna a biela poleva najvyššej kvality (cukor, hydrogenované rastlinné tuky, kakao so zníženým obsahom kakaového masla, laktóza, sušené mlieko odtučnené, emulgátor sójový lecitín, prírodný extrakt vanilky aróma). Alergény sú označené v texte.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kompletné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na webovom sídle Predávajúceho.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto VOP.

Všetky zmeny a ich účinnosť vyhlasuje uverejnením na www.cokomania.sk

Tieto VOP sú platné a účinné od 1.5.2018

(Úprava VOP 31.10.2021 cena kurierskej prepravy).

———————————————————————–

Podmienky spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ webových stránok dostupných na http://www.cokomania.sk / s cieľom ochrany Vašich práv dodržiava nasledovné pravidlá pri spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „Nariadenie.”

A) Základné informácie pre Vás ako dotknutú osobu

Pokiaľ používate našu webovú stránku a využívate naše služby, spracúvame Vaše osobné údaje. Ako dotknutá osoba máte právo na nasledovné informácie o nás a o tom, ako s Vašimi údajmi nakladáme.

A.1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom je spoločnosť ČOKOmánia, s.r.o., so sídlom A.Rudnaya 2488/42, 010 01 Žilina, IČO: 50 973 347, zapísaná v obchodnom registri OS Žilina, Oddiel: Sro, vl.č. 68042/L

Kontaktný e-mail na prevádzkovateľa: info@cokomania.sk. Prevádzkovateľ je v zmysle Nariadenia osoba, ktorá určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

A.2. Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom vybavenia objednávky, t.j. potvrdenie objednávky, vystavenie daňového dokladu – faktúry, doručenie tovaru, vybavovanie reklamácií, prijatie úhrady za tovar. Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je plnenie povinností, ktoré nám vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej s Vami, a to prostredníctvom nášho internetového obchodu alebo iným spôsobom. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame: meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, v prípade úhrady bankovým prevodom – číslo účtu, IP adresa, webové logy, cookies. Pokiaľ našu stránku navštívite iba ako záujemca o tovar avšak nič si neobjednáte, ani sa nezaregistrujete, tak o Vás spracúvame iba údaje o IP adrese, webové logy a cookies. Tieto údaje sú nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie našej webstránky (IP adresy a webové logy), avšak ak si neželáte, aby sme o Vás spracúvali údaje cookies, tak toto viete obmedziť v nastavení Vášho prehliadača (viď nižšie v časti D.4. Použitie cookies).

A.3. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Príjemcom je v zmysle Nariadenia každá osoba, ktorej poskytujeme Vaše osobné údaje. Robíme to vždy iba vtedy, keď nám to dovoľujú práve predpisy a keď to je nevyhnutné na kvalitné poskytovanie služieb pre Vás. V súčasnosti prichádzajú do úvahy nasledovné kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytované Vaše osobné údaje: a) externý dodávateľ účtovných služieb JLJM, s.r.o; b) poskytovateľ webhostingových služieb – EXO Technologies, s.r.o.; c) prepravné spoločnosti, DPD Slovensko, s.r.o., Slovenská pošta, a.s.

Všetci príjemcovia sú zaviazaní dodržiavať právne predpisy za účelom ochrany Vašich osobných údajov. Príjemcovia tiež nesmú použiť osobné údaje na žiaden iný účel, ako je účel vymedzený vyššie v bode A.2. týchto Podmienok.

Po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na účely štatistiky alebo na účely archivácie, čo sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania a je to dovolené s ohľadom na zásadu obmedzenia účelu podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Po skončení účelu spracúvania Vaše údaje následne vymažeme. Takýto postup sú povinné dodržiavať aj osoby s nami spolupracujúce (t.j. príjemcovia Vašich osobných údajov).

A.4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Vaše osobné údaje neplánujeme a ani nebudeme prenášať do tretích krajín či medzinárodným organizáciám. Ak by k tomu malo dôjsť, tak Vás na to vopred upozorníme a urobíme to iba po tom, čo budú splnené prísne podmienky za účelom zabezpečenia ochrany Vašich osobných údajov (bližšie uvedené v článku 44 až 50 Nariadenia).

B) Ďalšie informácie pre dotknutú osobu

B.1. Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie

Doba uchovávania Vašich osobných údajov závisí od toho, na aký účel ste nám údaje poskytli. (Účel spracúvania osobných údajov – viď vyššie v bode A.2. týchto Pravidiel).

Ak je účelom spracúvania vybavenie Vašej objednávky (bod A.2.a), tieto údaje aktívne spracúvame len do vybavenia Vašej objednávky. Následne sú archivované pre prípad daňovej kontroly po dobu maximálne 10 rokov od uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Oprávnenie spracúvať osobné údaje je dané v prípade ak je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

B.2. Existencia práv uplatňovaných voči prevádzkovateľovi

Ako dotknutá osoba máte v zmysle Nariadenia množstvo práv, ktoré môžete podľa Vášho uváženia voči nám uplatňovať a požadovať ich plnenie. Jedná sa o tieto práva:

• a) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,

• b) právo na opravu osobných údajov,

• c) právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie”),

• d) právo na obmedzenie spracúvania,

• e) právo namietať proti spracúvaniu,

• f) právo na prenosnosť údajov.

Všetky tieto práva sú podrobne vysvetlené v časti C týchto Podmienok spracúvania osobných údajov nižšie.

B.3. Právo kedykoľvek súhlas odvolať

V prípadoch, kedy o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu (t.j. pre účely podľa bodov A.2.b) týchto Pravidiel), máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Teda aj keď nám súhlas odvoláte, tak úkony vykonávané do odvolania Vášho súhlasu sme vykonávali oprávnene.

B.4. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Pokiaľ sa domnievate, že boli porušené Vaše práva uvedené v týchto Pravidlách alebo v Nariadení, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

B.5. Povinnosť alebo možnosť poskytnúť osobné údaje

Pre vybavenie Vašich objednávok (účel v zmysle bodu A.2.a) Pravidiel) nevyhnutne potrebujeme, aby ste nám o sebe poskytli osobné údaje, bez ktorých nevieme objednávku vybaviť. Ak nám nechcete tieto osobné údaje poskytnúť, tak Vám žiaľ nevieme riadne dodať objednaný tovar.

C) Vaše práva dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi

C.1. Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte právo žiadať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

• a) účely spracúvania;

• b) kategórie dotknutých osobných údajov;

• c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

• d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

• e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

• f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

• g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

• h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Vás ako dotknutú osobu. Vo Vašom prípade nie je vykonávané profilovanie alebo existencia automatizovaného rozhodovanie.

• Všetky tieto informácie sme Vám poskytli častiach A a B týchto Podmienok spracúvania osobných údajov. Ak Vám niečo z toho nie je zrejmé, neváhajte nás kontaktovať.

• Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu. Vo Vašom prípade nie je vykonávaný prenos údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

• Ako prevádzkovateľ sme povinní Vám poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, Vám môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa Vám poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob. Toto Vaše právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

C.2. Právo na opravu osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

C.3. Právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie”)

Ako dotknutá osoba máte právo dosiahnuť u nás bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Pričom my ako prevádzkovateľ sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

• a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

• b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

• c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;

• d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

• e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva Slovenskej republiky;

• f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

Ak sme zverejnili osobné údaje a podľa niektorej z vyššie uvedených podmienok sme povinní vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení sme povinní podniknúť primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby sme informovali prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že ste nás žiadali, aby sme vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Vyššie uvedené odseky sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

• a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

• b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

• c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia;

• d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie uvedené v prvom odseku tejto časti, znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

• e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

C.4. Právo na obmedzenie spracúvania

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sme (ako prevádzkovateľ) obmedzili spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

• a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

• b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

• c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

• d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

• 2.Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1 vyššie, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

• 3.Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1 vyššie, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

C.5. Právo namietať proti spracúvaniu

1. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je toto spracúvanie vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia. Teda v prípadoch kedy:

• je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo

• je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Taktiež môžete namietať proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. V takom prípade nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

2. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

3. Ak budete namietať voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, Vaše osobné údaje už na také účely nesmieme spracúvať.

4. Týmto Vás ako dotknutú osobu výslovne upozorňujeme na právo namietať proti spracúvaniu (vrátane práva namietať proti profilovaniu) uvedenom v odsekoch 1 a 2 vyššie.

5. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

6. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

C.6. Právo na prenosnosť údajov

Podstatou tohto práva je, že nás môžete požiadať, aby sme všetky osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, poskytli inému prevádzkovateľovi v technicky prijateľnej forme.

1 .Teda ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám bránili, ak:

• a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a

• b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

2. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 vyššie právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

3. Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku vyššie nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

4. Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

D) Iné práva a pravidlá pri spracúvaní osobných údajov

D.1. Osobné informácie pri platbách za tovar cez elektronické bankovníctvo

Ak na zaplatenie tovaru v našom internetovom obchode využívate niektorú z verzii ponúkaného elektronického bankovníctva, neprichádzame do kontaktu so žiadnymi údajmi ako sú prihlasovacie údaje. Platby sú realizované priamo na stránkach banky. Tá nám poskytne informáciu o úspešnosti platby a Vaše meno a číslo účtu, aby sme vedeli identifikovať platbu.

D.2. Zaobchádzanie s osobnými údajmi

Osobné údaje chránime pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Osobné údaje spracovávame v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením a tiež v súlade s dobrými mravmi. Osoby, ktoré prídu do kontaktu s osobnými údajmi, sú vopred oboznámené s tým ako ich majú spracovať a sú poučené o povinnosti zachovávať dôvernosť údajov.

D.3. Správnosť osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete musia byť správne. V prípade ak zistíte, že ste nám poskytli nesprávny údaj alebo ak dôjde k zmene Vašich osobných údajov, tieto skutočnosti nám prosím oznámte. Vaše údaje budeme spracovávať správne a v prípade zmeny, ich budeme aktualizovať.

D.4. Odstránenie osobných údajov

Vaše údaje môžete zmeniť v nastaveniach Vášho konta po prihlásení. Ak chcete odstrániť všetky vaše osobné údaje, musíte si zrušiť vaše konto. Ak chcete zrušiť Vaše konto, napíšte nám na info@cokomania.sk

D.5. Použitie cookies

Webové stránky dostupné na: http://www.cokomania.sk / slúžia pre účely spoločnosti ČOKOmánia, s.r.o. Ich web hosting zabezpečuje spoločnosť EXO Technologies, s.r.o. Webové stránky používajú cookies a podobné technológie, pre poskytnutie lepších služieb svojim zákazníkom. Tento dokument vysvetľuje, čo sú cookies, ako ich stránky používajú a ako môžete používanie ovplyvniť Vy.

Čo sú cookies?

Cookies sú zvyčajne malé textové súbory, ktoré sú vytvorené prehliadanou internetovou stránkou a uložené vo Vašom zariadení (napr. Váš počítač, smartfón, tablet alebo iné zariadenie, z ktorého pristupujete na internetovú stránku). Táto informácia môže znieť desivo, nebojte sa však. Informácie používame výhradne na zlepšenie poskytovaných služieb. Viac informácií o cookies nájdete na www.allaboutcookies.org.

Použitie cookies na stránkach

Cookies, ktoré používame, môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín. Slúžia na:

• zabezpečenie základnej funkčnosti

• zabezpečenie rozšírenej funkčnosti

• monitorovanie a analýzu

Nevyhnutné cookies zabezpečujú základnú funkčnosť internetovej stránky. Bez týchto cookies, by ste si naše stránky nevedeli prezerať.

Rozšírená funkčnosť – cookies, ktoré zabezpečujú jednoduchšie prehliadanie stránok. Umožňujú nám pamätať si vaše preferencie, ako je napríklad zatvorenie plávajúceho okna.

Monitorovanie a analýza – Tieto cookies nám umožňujú monitorovať a analyzovať počet a aktivitu užívateľov na stránkach. Umožňujú napríklad zistiť, či ste nový alebo stály zákazník. Spoznávajú ako ste objavovali stránku, aký je Váš pohyb po nej. Nemusíte sa ale báť, všetky tieto informácie sú dostatočne anonymné a nepredstavujú pre Vás žiadnu hrozbu. Zabezpečujú, že na stránke sa zobrazujú informácie, o ktoré máte záujem. Napomáhajú nám v poskytovaní relevantnej reklamy a monitorovaní, ako je reklama účinná. Iba na základe týchto informácií sme schopní naše stránky upravovať tak, aby nakupovanie a prehliadanie bolo pre Vás zážitkom. Cookies aplikácií tretích strán :

Ako môžete ovplyvniť používanie cookies?

Väčšina internetových prehliadačov štandardne umožňuje používať tieto súbory. Súbory cookies je možné vymazať, zakázať ich uchovávanie alebo povoliť uchovávanie pre konkrétne lokality.

Nižšie uvádzame odkazy na články, o možnostiach nastavenia politiky používania cookies v najobľúbenejších prehliadačoch . Upozorňujeme Vás ale, že zakázaním používania súborov cookies na našich intenetových stránkach, stratíte prístup k určitým funkciám alebo oblastiam jednotlivých webov (nákupný košík, prihlásenie, …). Cookies aplikácií tretích strán : Mozilla, Google Chrome, Safari, Opera.